Domů > Podpora rozvoje knihoven v MAS

Podpora rozvoje knihoven v MAS

Kategorie:

Popis: Dne 4. 3. 2019 schválil ministr zemědělství aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR pro období 2014-2020, pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).

Dotace může sloužit jako nástroj rozvoje a podpory těch nejmenších knihoven na vesnicích (malé projekty, které pomohou renovovat a inovovat prostory knihoven, vybavení technologiemi a okolí knihoven).

Oblasti podpory

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

Definice žadatele/příjemce dotace

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Druh a výše dotace, režim podpory

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Podpora je poskytována v režimu de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

Způsobilé výdaje

Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven
2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně obecních knihoven
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% projektu
4) nákup nemovitosti

Článek 20 v Programu rozvoje venkova

Tisková zpráva k aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena