Domů > Projekt SROP 3.2

Projekt SROP 3.2

Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem, MMR, Zlínským krajem a městem Vsetín

 

Doba trvání projektu: 01/2006 - 04/2008

 

Cíl
Všeobecným cílem projektu „Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně" je integrace znevýhodněných skupin obyvatelstva do komunity, k pracovnímu uplatnění a snížení jejich sociální izolace prostřednictvím nabídky vzdělávání v komunitní knihovně ve Vsetíně.
Knihovna nabídne znalosti, informace, vzdělávací a komunitní programy, stane se jedním z kontaktních míst občanů pro veřejné záležitosti a napomůže při vytváření místního partnerství. Nabídnout komunitní aktivity na pomoc rozvoji občanské společnosti ve Vsetíně a okolí, volnočasové aktivity pro mládež včetně prevence kriminality, programy pro skupiny ohrožené sociální exkluzí, s co největší snahou o zapojení těchto skupin do společenského života komunity.
Prostředkem k naplnění je vznik „komunitní knihovny", která propojí tradiční knihovnické a informační služby s činnostmi komunitního centra.
Knihovna se jako víceúčelové vzdělávací centrum s trvalým připojením na Internet stane zázemím a poradenským místem pro znevýhodněné občany a svými vzdělávacími aktivitami posílí jejich profesní vybavenost zejména v oblasti informační gramotnosti a motivaci k práci. Absolventi vzdělávacích programů, lekcí a kurzů si v „rovném, přirozeném" prostředí knihovny budou moci opakovaně prakticky vyzkoušet a procvičit své vědomosti a znalosti. Výhodou je napojení vzdělávacích aktivit na informační zázemí knihovny a finanční dostupnost.

 

Cílové skupiny 
Cílovými skupinami projektu jsou:

  • nezaměstnaní: dlouhodobě nezaměstnaní, matky (rodiče) s malými dětmi a osoby s nízkou kvalifikací

  • děti a mládež ohrožené sociální exkluzí

Výhodou pro tyto skupiny je civilní, neformální prostředí otevřené celé komunitě, propojující lidi různého věku, pohlaví, vzdělání, sociálního postavení.
Knihovna jako stabilní a důvěryhodná instituce, vlídná a přitažlivá, může vytvořit ideální prostor pro komunikaci a integraci ohrožených skupin do společnosti, rozvoj občanské společnosti a podporu partnerství místních iniciativ.

 

Hlavní aktivity
Hlavními aktivitami realizovanými v rámci projektu jsou:

  • vzdělávací semináře a kurzy zaměřené na informační gramotnost a motivaci

  • vzdělávací bloky pro děti zaměřené zejména na přípravu na budoucí profesi a komunitní programy pro volný čas.

Partneři projektu 
Partnerem s finanční spoluúčastí je zřizovatel Město Vsetín. Město Vsetín je také předkladatelem investičního projektu, který zajistí adekvátní nebytové prostory, garantem udržitelnosti, a zaručí předfinancování a dofinancování projektu.

Dalšími partnery projektu jsou:

  • Úřad práce Vsetín

  • Rodinné a mateřské centrum Sluníčko

  • Speciální školy Vsetín

  • Společnost pro komunitní práci Vsetín.

Podání projektu do fondů EU - financování
Základem pro možnost začít vzdělávací a komunitní aktivity realizovat, bylo získání větších prostor a financování. Vhodný nástroj byl nalezen ve Společném regionálním operačním programu.

 

Forma podání:
Investiční projekt - zajišťuje přípravu vhodných prostor: 
Operační program SROP
Priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření 3.1 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech, infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech.
Předkladatel - Město Vsetín.
Smlouva o poskytnutí pomoci mezi MMR a městem Vsetín byla podepsána v březnu 2005.
Neinvestiční projekt - zajišťuje realizaci aktivit:
Grantové schéma Zlínského kraje podporující sociální integraci v souladu se SROP, prioritou 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření 3.2 - Podpora sociální integrace v regionech.
Předkladatel - Masarykova veřejná knihovna Vsetín.
Projekt na 3.996.792,- Kč byl podán 28.04. 2005 a schválen zastupitelstvem Zlínského kraje 31.8.2005

Kontakt: Kateřina Janošková


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu