Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Jan Bubela

* 21. 2. 1855, Vsetín - ♰ 17. 4. 1889, Vsetín
botanik

Jan Bubela se narodil ve Vsetíně, studoval obchodní akademii v Praze. Byl mladým nadějným a předčasně zesnulým botanikem a rovněž čestným členem Klubu přírodovědeckého v Praze, kterému věnoval herbář o 150 silných svazcích, v nichž zpracoval květenu Moravy. Byl činný i jako sbormistr vsetínské Snahy, režisér divadla a hudební skladatel.
Byl ve styku s předními botaniky celé Evropy, s nimiž si vyměňoval herbářové položky. V jeho herbáři jsou zahrnuty doklady z Francie, Německa, Rakouska, Maďarska a z dalších evropských zemí. Nepatrný zlomek jeho sbírky získalo v roce 1971 i muzeum ve Valašském Meziříčí. Výsledky svého bádání o moravské flóře publikoval ve vídeňském časopise Oesterreichische botanische Zeitschrift v letech 1880 - 1888.
Jako vsetínský rodák se nejvíce věnoval květeně blízkého okolí Vsetína. Shromáždil poznatky o více než 800 druzích cévnatých rostlin, rostoucích na Vsacku. Údaje, které získal o druhové skladbě rostlin oblasti, se staly výchozím fondem poznatků o beskydské flóře. Objevil také několik nových druhů pro květenu Moravy. Dokladem jeho bohaté vědecké a sběratelské činnosti jsou rukopisy Rostliny na Valašsku rostoucí a Rostlinstvo květeny vsetínské z roku 1879, které jsou uloženy ve sbírkách přírodovědného oddělení Okresního vlastivědného muzea Vsetín ve Valašském Meziříčí. Ve Sborníku Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí z roku 1884 publikoval článek O rostlinách na Valašsku zavlečených a zdomácnělých.
Předčasným odchodem Jana Bubely se podrobné poznání květeny Západních Beskyd opozdilo o několik desítek let. Na jeho odbornou činnost navázali pak František Gogela a Gustav Adolf Říčan.

 

Zdroj: KAŠPAROVÁ, Milena. Botanik Jan Bubela. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/1, s. 54.
Zdroj fotografie: Archiv Muzea regionu Valašsko 

 


 

Výběrová bibliografie Jana Bubely dostupná v MVK:

  • Dějiny ochotnického divadla na Vsetíně: od 1. až ku 50. představení. Vsetín: Jan Bubela, 1887. 13 s.

 

Další informace o Janu Bubelovi:

  • KAŠPAROVÁ, Milena. Botanik Jan Bubela. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/1, s. 54.

  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 49.

  • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 605.

  • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 20.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena