Domů > O knihovně > Historie

Historie

 • 1861 - vznik německého čtenářského spolku "Casino"

 • 1863 - vznik českého čtenářského spolku "Občanská beseda

 • 1872 - vznik "Vzdělávacího spolku Snaha", jehož knihovní fond se stal základem první veřejné knihovny ve Vsetíně

 • 1913 - otevřena na Dolním náměstí první veřejná čítárna

 • 2. února 1921 - založena Masarykova městská knihovna; usnesení k jejímu zbudování pochází z konce února 1920, kdy v rámci oslav 70. narozenin T.G.Masaryka městské zastupitelstvo rozhodlo "Otevříti ihned Masarykovu městskou knihovnu, obsahující přes 800 svazků."

 • 1939-1945 - represe, vyřazování literatury, Masarykovo jméno se muselo z názvu vypustit

 • 1945-1951 - knihovna umístěna do čtyř místností v prvním poschodí klubovního domu Zbrojovky v Jiráskově ulici

 • 1949 - vedle hlavní budovy získala Masarykova veřejná knihovna také tři pobočky, které vznikly z obecních knihoven integrovaných obcí Rokytnice, Jasenky a části Semetína

 • 50. léta - vyřazena literatura protikomunistická, legionářská, "kapitalistická literatura Západu", detektivky, publikace emigrantů, braková literatura

 • 1954 - počátek soustavné metodické práce, pomoc malým knihovnám

 • 1957 - část provozu přestěhována na Svárov 714 (stará vila - sídlo hudební školy a poradny pro matky s dětmi), dětské oddělení a čítárna se sem nevejde a obojí je r. 1958 přestěhováno do Dukelské ulice

 • 1960 - došlo k vytvoření nového okresu Vsetín s 81 knihovnami ve včleněných obcích

 • 1968 - první samostatné dětské oddělení - sídliště Luh

 • 1971 - od tohoto roku se začíná systematicky budovat oddělení regionální literatury při studovně

 • 1973 - otevřeno dětské oddělení v Domě služeb na Trávníkách, téhož roku bylo otevřeno také samostatné oddělení politické literatury v Domě politické výchovy, toto oddělení bylo zrušeno v prosinci 1989

 • 1979 - konečně knihovna dostává celou budovu na Svárově (byla odstěhována dětská poradna z přízemí), zahájena celková rekonstrukce budovy knihovny na Svárově

 • 1979 - Okresní knihovna zavádí na základě usnesení Rady ONV ve Vsetíně nový systém centrálního řízení veřejných knihoven ve vsetínském okrese; odborné útvary Okresní knihovny uplatňují systém přímého řízení u 7 poboček (dříve střediskových knihoven - Horní Lideč, Kelč, Nový Hrozenkov, Rožnov, Velké Karlovice, Valašské Meziříčí, Vsetín) a 81 pracovišť (dříve vesnických poboček)

 • 1982 - otevřeno nové dětské oddělení v Rokytnici

 • 1991 - návrat knihovny k původnímu názvu "Masarykova veřejná knihovna"; v knihovnách okresu dochází k mnoha změnám, zejména v městských knihovnách přibyly mnohé služby a aktivity - byla zavedena kopírovací služba, půjčování videokazet a CD, další výpůjční dny (čtvrtek, sobota); besedy a ostatní kulturní akce se zaměřily především na zpřístupnění literatury dříve nedostupné a rovněž byla uspořádána výstava exilové a samizdatové literatury

 • 1991 - první počítače v knihovně

 • 1992 - zakoupen počítačový knihovnický systém Smartlib, položeny základy  automatizace knihoven okresu Vsetín, nové knihy se již zpracovávaly prostřednictvím výpočetní techniky a začala také retrokonverze starší literatury

 • 1992 - založena zvuková knihovna

 • 1997 - knihovny v okrese přecházejí od okresního úřadu pod města a obce

 • 1999 - první "Malý ples pro knihu" s literárními hosty

 • 2003 - úspěšný projekt "Cesta knihovny k vzdělávacímu a komunitnímu centru regionu" - cílem projektu bylo vytvoření prostorné komunitní knihovny, která propojí klasické knihovnické a informační služby s činnostmi podporujícími rozvoj komunity

 • 2006 - stěhování Masarykovy veřejné knihovny ze Svárova a slavnostní zahájení provozu knihovny a Informačního centra v nově zrekonstruované budově na Dolním náměstí

 • 2007 - po přestěhování stouply všechny statistické ukazatele knihovny o 20-30 %

 • 2008 - knihovna se připojila k oslavám 700 let od první písemné zmínky o Vsetíně - vydala knihu "Vsetín - město a čas", připravila cyklus besed a výstavu; v tomto roce byl také úspěšně ukončen projekt "Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání"

 • 2009 - knihovna pořádala seminář "Knihovny a senioři" a celostátní knihovnický happening, došlo ke spuštění nových služeb (wi-fi, facebook); od července 2009 byl spuštěn nový velký projekt "Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně"

 • 2010 - Masarykova veřejná knihovna Vsetín získala 3. místo v celostátní soutěži "Knihovna roku"

 • 2011 - knihovna oslavila 90 let své existence na Vsetíně a připravila velké množství doprovodných akcí, dále se rozšířila nabídka půjčování - knihovna (např. tematické kufříky), informační centrum (trekové hole, jízdní kola); spuštěn projekt "Rozmanitost nás spojuje"

 • 2012 - trávnická knihovna dostala po 40 letech existence výpověď ze svého působiště, pobočku se podařilo zachovat a v průběhu roku se přichystalo její přestěhování do upravených prostor centrální budovy na Dolním náměstí; byl dokončen projekt "Rozmanitost nás spojuje" a začal nový projekt - "Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání zaměřený na podporu občanského vzdělávání"

  2013 - otevření dětského oddělení na Dolním náměstí, nové webové stránky Turistického informačního centra, zavedení rodinné registrace (150 Kč), otevřen komiksový koutek, hodně se rozšířilo půjčování společenských her a hravá odpoledne - Jsi na tahu
  2014 - přinesl Masarykově veřejné knihovně nejvyšší ocenění, jakého může knihovna v České republice dosáhnout: Stali jsme se městkou knihovnou roku 2014. S oceněním byl spojen dar 70.000 Kč, který jsme využili na nákup výpočetní techniky.

  2015 - získáno ocenění Biblioweb (nejlepší webové stránky) a 3. místo v soutěži dětských knihoven „Kamarádka knihovna". Počet čtenářů: 6.978, počet návštěvníků: 255.855, Počet výpůjček: 392.840, počet akcí: 639, z toho 20 vzdělávacích kurzů pro veřejnost.

 • 2016 - Výroční rok - knihovna slaví 95 let od vzniku a 10 let od přestěhování do nových prostor. K výročí jsme vytvořili:
  - Videospot, ve které si můžet prohlédnout naši knihovnu pohledem "neposedné záložky"
  - Interaktivní mapa: Kde všude byla knihovna?
  - Sborník, který zahrnuje milníky z historie knihovny s podtitulem "knihovna a její lidé"...
  - Příloha Valašského deníku o Masarykově veřejné knihovně Vsetín 

 • 2017 - Rok 2017 – stále více rozvíjíme knihovnu jako komunitní a vzdělávací centrum – kromě výpůjčních služeb, které jsou základem činnosti knihovny (byl vydán standard pro knihovní fond) se soustřeďujeme na vzdělávací aktivity, o které je stále větší zájem: kurzy, semináře, besedy s velmi širokým záběrem.
  V roce 2017 proběhlo v knihovně také mnoho zajímavých setkání, zmiňme alespoň besedy s výjimečnými osobnostmi – se Zbygniewem Czendlikem, Věrou Sosnarovou, Naďou Konvalinkovou… Tato setkání se mohla uskutečnit jedině díky úspěšným projektům – Literární jaro, Dny seniorů, Spisovatelé do knihoven a další.
  Velký úspěch měl i projekt Rok na cestách, kdy každý měsíc byla konkrétní zemi věnována beseda, výstava, literatura týkající se této konkrétní země a tematický workshop.
  Tématem dne je čtenářská gramotnost a dětské čtenářství, rozvíjíme a rozšiřujeme spolupráci se školami a pořádáme řadu aktivit pro děti – ať už je to tradiční soutěž O poklad strýca Juráša, Lovci perel, Březen měsíc čtenářů s vyhodnocením nejlepších čtenářů, soutěž Čtenářská třída, letní příměstský tábor nebo další aktivity, jejichž adresátem je dětský čtenář. 

Názvy Masarykovy veřejné knihovny

 • 1921 - 1940 - Masarykova veřejná knihovna

 • 1940 - 1945 - Městská knihovna

 • 1945 - 1951 - Masarykova veřejná knihovna

 • 1951 - 1969 - Okresní lidová knihovna

 • 1969 - 1990 - Okresní knihovna

 • 1991 - doposud - Masarykova veřejná knihovna Vsetín


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu