O knihovně

Léta 2006 - současnost

Rok 2006

Rok 2006 byl pro Masarykovu veřejnou knihovnu rokem velké změny. Díky projektům podaným do strukturálních fondů EU v letech 2004 a 2005 se knihovna v roce 2006 přestěhovala do větších prostor na Dolním náměstí do budovy č. 1356 a rozvinula své služby jako komunitní a vzdělávací centrum.

 

Budova MVK VsetínSlavnostní zahájení provozu Masarykovy veřejné knihovny a Informačního centra v nově zrekonstruované budově na Dolním náměstí, které se uskutečnilo 26. září 2006, se stalo významným mezníkem v kulturním životě města Vsetín. Stovky čtenářů, představitelé radnice, řada hostů a zástupci knihoven z celé republiky si nenechali ujít slavnostní otevření zbrusu nové knihovny. Město se tak konečně dočkalo moderní knihovny, vzdělávacího, komunitního a informačního centra.


Průběh stěhování - 31.8.2006 knihovna ukončila činnost ve staré budově na Svárově. Knihovna byla po dobu měsíce září uzavřena. Ve dnech 7. září až 11. září knihovna přestěhovala cca 110 000 svazků knih, časopisů, CD aj. do nové budovy. K přestěhování celé knihovny bylo zapotřebí cca 2 000 banánových krabic.
Nová vsetínská knihovna, umístěná v centru města na Dolním náměstí patří k dominantám města. Kromě obvyklé půjčovny, čítárny a studovny zahrnuje i víceúčelový společenský sál, vybavený moderní technikou, informační turistické centrum, (které díky výhodné poloze láká návštěvníky města z blízkého i vzdáleného okolí) a komunitní klub pro mládež, moderně a pestře vybavený sedacím nábytkem, společenskými hrami, časopisy a poslechovými místy. Počítačová učebna slouží především vzdělávacím kurzům výpočetní techniky, v případě potřeby jsou zde i přístupová místa k internetu.

 

Kapacitní údaje nové knihovny:

  • celková plocha knihovny: 1407 m2

  • počet studijních míst: 55

  • počet odpočinkových míst: 65

  • počet míst v sále: 75

  • počet míst v Informačním centru: 36

  • délka regálů celkem: 1330 bm

  • z toho kompaktních ve skladu: 400 bm

Obrovským zadostiučiněním byl okamžitý nárůst jak návštěvníků, tak také nových stálých klientů knihovny (denně se v závěru roku 2006 hlásilo v průměru 30 nových čtenářů) i velký zájem o nové vzdělávací aktivity.

Knihovna konečně dostala možnost postupně se proměnit v moderní informační instituci, fungující jako informační, vzdělávací a komunitní centrum pro město Vsetín i okolí, které pružně mění své služby podle požadavků moderní doby a vytváří nabídku pro své stálé klienty, ale láká i nové návštěvníky, kteří do knihovny dříve nechodili. Tím působí nejen jako prostředí pro sociální integraci, ale i jako prevence negativních jevů a napomáhá tím pozitivnímu rozvoji svého města i jeho jednotlivých obyvatel.

 

Rok 2007

Rok 2007 prokázal, že přestěhovaná knihovna skutečně přitahuje a statistické ukazatele to jednoznačně dokazují, všechny sledované ukazatele stouply o 20-30 %. Například počet čtenářů se z předchozích 4 800 vyhoupl na neuvěřitelných 5 707. V roce 2007 byl kladen důraz na stabilizaci činnosti všech provozů na Dolním náměstí - centrální půjčovny (která zaznamenala obrovský nárůst zájmu), K klubu, studovny a čítárny (kde se neustále hledají vhodné aktivity pro mladé lidi), informačního centra (které postupně začalo rozšiřovat nabídku svých služeb pro turisty i domácí návštěvníky).

 

Knihovna od počátku roku 2007 plně rozjela aktivity projektu "Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání", který je financován ze SF EU. Jednou z priorit projektu bylo propojení klasických knihovnických a informačních služeb s komunitními aktivitami. Konečným cílem projektu je vytvoření komunitní knihovny, která by propojovala činnosti knihovnické s aktivitami podporujícími rozvoj místní komunity a integraci sociálně znevýhodněných osob. Aktivity byly zaměřeny především na počítačovou gramotnost, motivaci k práci a sociální a občanské dovednosti.

 

Kurz v PC učebněProběhly ale i mnohé aktivity, které byly součástí činnosti knihovny již v předchozích letech (Občanská beseda aneb Malý ples s knihou, Březen - měsíc Internetu, Noc s Andersenem - nocování dětí v knihovně, literární soutěž pro děti O poklad strýca Juráša, Valašské Vánoce a Velikonoce, akce v rámci Týdne knihoven, Den seniorů, Pasování vsetínských prvňáčků na čtenáře knihovny aneb setkání malých rytířů krásného slova a další), ale přibyly k nim mnohé další: oslavili jsme 15. výročí zvukové knihovny, proběhly dvě konference - Knihovny a strukturální fondy (s účastí knihoven z celé ČR a zástupci SR) a Cestovní ruch na Valašsku - možnosti programovacího období EU 2007 - 2013, určená především pro starosty obcí a vedoucí pracovníky informačních center. Knihovna ve spolupráci s Ing. Josefem Pelcem zahájila pravidelné setkávání Senior klubu v pobočce knihovny v Luhu.


Vzdělávací projekt "Senioři komunikují" finančně podpořila nadace Livie a Václava Klausových. Tento projekt umožnil realizaci počítačových kurzů pro seniory. Na seniory byl zaměřen také projekt "Senioři vítáni", v jehož rámci probíhal velmi úspěšný "Akademický rok pro seniory". V pondělí 1. října 2007 proběhla Narozeninová párty k příležitosti prvního výročí otevření nové knihovny na Dolním náměstí. Pro veřejnost knihovna připravila "Speciální Menu", jehož součástí bylo symbolické sfouknutí první svíčky na narozeninovém dortu, ocenění věrných čtenářů knihovny a "Veselé čtení" společně s literárními hrdiny - knihovníky v kostýmech těchto literárních postav. Čtenáři si užili zábavu, čtení, soutěžení. Ohlas akce byl mimořádný.


Zajímavou besedou pro širokou veřejnost byla beseda s premiérem ČR Mirkem Topolánkem (1. listopadu), která symbolicky otevřela besedy "Nejen vsetínští rodáci" v cyklu besed k 700. výročí první písemné zmínky o městě Vsetíně.


Také dětské knihovny a K klub kromě běžné výpůjční a vzdělávací činnosti realizovaly své projekty - např. Prázdninová knihovna, odpolední programy s dobrovolníky, nejrůznější soutěže, literární pořady a workshopy.

Středisko regionálních knihovnických služeb pečovalo pravidelně o všech 80 knihoven v okrese. Péče se zaměřovala především na nákup cirkulačních fondů, pomoc s projekty a poradenství knihovnám i obecním úřadům.
Nákup a zpracování knihovního fondu byl opět na mírném vzestupu a zkrátila se také doba od nákupu knihy až po její předání do půjčovny (ze šesti týdnů na cca tři týdny).
Knihovna se za rok 2007 zapsala do povědomí vsetínské veřejnosti nejen jako půjčovna knih, ale také jako skutečné komunitní a vzdělávací centrum pro širokou veřejnost, spolupracující s celou škálou různých subjektů i institucí.

 

Rok 2008

Rok 2008 byl třetím rokem existence knihovny na Dolním náměstí. Veřejnost si již na nové umístění zvykla a nová budova i nové služby přitahují stále větší počet čtenářů a návštěvníků.
Kromě nabídky literatury lidé stále více oceňují množství dostupných vzdělávacích a komunitních aktivit, ať už se jedná o kurzy počítačových dovedností nebo např. Akademický rok pro seniory, nebo "Prázdninovou knihovnu" a další tvořivé dílny k různým příležitostem, případně literární soutěže a pořady pro děti.
V roce 2008 si Vsetín připomněl 700 let od první písemné zmínky. Knihovna se zapojila do oslav cyklem besed Nejen vsetínští rodáci, uspořádáním výstavy fotografií Lidé a události v proměnách času a vydáním knihy Vsetín - město a čas.

V roce 2008 byl úspěšně ukončen projekt "Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání", který byl financován ze SF EU.

V průběhu roku jsme věnovali zvýšené úsilí podpoře čtení a čtenářství - akce typu Celé Česko čte dětem, Kamarádka knihovna, Týden čtení, autorská předčítání atd.


Knihovna se v posledních letech vydala cestou budování knihovny jako komunitního a vzdělávacího centra a výsledky ukazují, že to je cesta správná.

 

Rok 2009

Rok 2009 byl opět rokem, který se nesl ve znamení mnoha změn a aktivit. Tato aktivita se výrazně projevila na výsledcích činnosti knihovny: v roce 2009 se přihlásilo o 365 stálých čtenářů více než v roce 2008 (2008 - 5 966 čtenářů, 2009 - 6 331 čtenářů) a výrazný posun byl také zaznamenán v počtu uživatelů virtuálních služeb. U vzdělávacích akcí došlo také k podstatné změně - zatímco většina akcí v roce 2008 byly akce jednorázové (1-2 hodiny), v roce 2009 jsme uskutečnili několik kurzů a seminářů vícedenních (40 a 80 hodinové kurzy PC, motivační semináře 12-40 hod, tematické kurzy 8-12 hod. ad).

 

V jarních měsících roku 2009 proběhl průzkum spokojenosti uživatelů s knihovnou, který velmi jednoznačně ukázal spokojenost klientů s knihovnou. K nejvýraznějším událostem roku 2009 patřilo zejména uspořádání celostátního semináře o práci se seniory v knihovnách "Knihovny a senioři" a celostátního Knihovnického happeningu. Účastnili jsme se také celorepublikových akcí - Noc s Andersenem, Týden knihoven, Světový den knihy, ale také místních aktivit - Tříkrálový karneval, Den Země, Živý Betlém, Valašské záření, Den bariér v nás a kolem nás atd. K velkému posunu došlo také v elektronických službách - koncem roku byla spuštěna služba wi-fi, facebook (téměř bezprostředně jsme získali 600 fanoušků), tipy na doplňování knihovního fondu a další novinky.

 

V roce 2009 byl získán opět velký evropský grant ve výši 5 038 345,-Kč s názvem "Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně", jehož realizaci jsme zahájili v červenci 2009. Rok 2009 byl tedy pro knihovnu rokem velmi úspěšným. Patří za to jak poděkování městu, které existenci knihovny zásadním způsobem zaštiťuje, kraji, který poskytuje finance na provoz střediska regionálních služeb, partnerům a spolupracujícím institucím i jednotlivcům, tak také týmu zaměstnankyň a zaměstnanců knihovny, bez jejichž obětavosti, ochoty, kreativity a vstřícnosti by knihovna v současné době těžko mohla být tím, čím je.

 

Rok 2010

Děti v K klubuV roce 2010 patřila k výrazným prioritám knihovny podpora čtenářství - proběhlo Pasování prvňáčků, Týden čtení, Čtení nám sluší a další zajímavé akce. Další prioritou byla podpora vzdělávání, která na úrovni dětí byla realizována především ve spolupráci se školami (jedná se o školy mateřské, základní i střední), jež jsou pravidelnými návštěvníky knihoven. Spolupráce se školami se neustále rozvíjí a její úroveň se zlepšuje.


Vzdělávání dospělých se odehrávalo v několika rovinách, ať už šlo o pravidelné čtvrteční besedy, o Akademický rok pro seniory nebo semináře a kurzy realizované v rámci projektů EU (i v roce 2010 pokračoval projekt zaměřený na rovné příležitosti mužů a žen), akce pořádané ve spolupráci s partnery, nebo o další aktivity, které jsou ve zprávě popsány podrobněji.
Velmi se osvědčilo zavádění nových služeb, ať už se jednalo o půjčování čteček elektronických knih, nebo třeba o takové drobnosti, jako je půjčování brýlí, tašek na knihy či deštníků nebo zpřístupnění Family pointu ...


Za zmínku stojí také to, že se v celostátní soutěži "Knihovna roku" vsetínská knihovna umístila ve své kategorii na 3. místě (za Uherským Hradištěm a Vyškovem).
Významným počinem na podporu čtenářství byl i projektu Literární jaro. MVK Vsetín ve spolupráci s Masarykovým gymnáziem Vsetín a Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně připravila cyklus autorských čtení a literárních besed s českými spisovateli (Ivan Klíma, Michal Viewegh, Martin Reiner a písničkář Jiří Dědeček a další).

V květnu proběhlo setkání jubilujícího sochaře Miroslava Machaly s přáteli a veřejností. Beseda byla spojena s uvedením knihy, kterou vydala MVK Vsetín za podpory města Vsetína, Miroslav Machala a Tichá řeč kamene.

 

Rok 2011

Rok 2011 znamenal 90 let existence veřejné knihovny na Vsetíně. V rámci oslav jsme zavedli registraci občanů ve věku nad 80 let zdarma, připravili nejen "Kolo štěstí" každý týden, ale také soutěže, ankety, kvízy, kreativní dílny, společná čtení, různá překvapení i speciální „slavící" akce, jichž se zúčastnily významné vsetínské osobnosti i mnozí hosté.


V roce 2011 jsme zavedli půjčování "tematických kufříků", které bylo spuštěno na dětských půjčovnách (témata byla: Dopravní výchova, Moře a oceány, Začínáme číst a psát, Logopedie, Světem zvířat) a na přelomu roku 2011-2012 i v centrální půjčovně pro dospělé (témata: Zdravý životní styl, Trénování paměti, Česko ve světě, svět v Česku). V informačním centru jsme začali půjčovat trekkingové hole, jízdní kola a zřídili jsme nově facebook.


Pro seniory se kromě dalších aktivit začala nově realizovat Virtuální univerzita třetího věku.


Je třeba říci, že rok 2011 byl rok po všech stránkách příznivý: statistické nárůsty téměř ve všech ukazatelích, relativně stabilní ekonomické prostředí, dobrá pověst MVK jako solidní a uznávané instituce, účast v evropských projektech, vynikající spolupráce s partnery i se zřizovatelem - to vše jsou atributy roku 2011.

 

Rok 2012

V roce 2012 pokračovala řada již dobře zavedených aktivit, jako např. Pasování prvňáčků, Noc s Andersenem, Březen - měsíc čtenářů, Prázdninová knihovna, Valašské Velikonoce a Vánoce, Týden knihoven (aneb Čtení sluší každému) aj. V rámci kampaně Březen - měsíc čtenářů bylo významným počinem Literární jaro.


MVK měla do roku 2012 tři sídlištní pobočky, zaměřené trvale především na práci s dětmi. Průběh celého roku 2012 byl poznamenán snahou vedení města i knihovny tato tři dětská oddělení zachovat, neboť trávnická knihovna dostala po 40 letech existence výpověď a bylo třeba pro knihovnu najít náhradní prostory (nebo knihovnu zrušit). Díky pochopení města se podařilo knihovnu zachovat a přestěhovat do upravených prostor centrální budovy knihovny na Dolním náměstí začátkem roku 2013.


V roce 2012 byla dokončena realizace československého projektu "Rozmanitost nás spojuje" a začali jsme realizovat nový projekt, financovaný MŠMT, a to "Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání zaměřený na podporu občanského vzdělávání".
V roce 2012 knihovna dosáhla těchto základních statistických výsledků: čtenářů 6 285, rekordních 421 808 výpůjček, 511 akcí a 158 125 návštěvníků.

Rok 2013

Rok 2013 byl ve znamení mnoha novinek:
Z Trávníků se do hlavní budovy na Dolním náměstí přestěhovala dětská knihovna, která za rok zaznamenala nárůst 10 000 návštěvníků. Vznikl Komiksový klub Comics Club U Mouchy CC. Turistické informační centrum Vsetín má nový web. Byla zavedena rodinná registrace (nová služba), která přivedla do knihovny 300 nových čtenářů. Získali jsme 6 úspěšně podpořených projektů za 1 927 964,79 Kč.
Základní čísla v knihovně: 6 561 registrovaných čtenářů; z toho 1 487 registrovaných děti do 15 let, 132 868 návštěvníků půjčoven v knihovně; 393 823 výpůjček; 611 knih bylo půjčeno prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, 538 kulturních a vzdělávacích akcí pro děti i dospělé navštívilo 11 587 osob. Ve fondu knihovny je 111 525 knih, časopisů, CD (41 221 naučná, 58 406 beletrie). Počet návštěv na webu 62 025. Internet v knihovně využilo 18 670 osob. 842 hodin odpracovali pro knihovnu dobrovolníci. Nejstarší čtenář měl 94 let, nejmladšímu registrovanému členovi ještě nebyl rok...
Nejpůjčovanější knihy pro dospělé: Padesát odstínů šedi, Padesát odstínů temnoty, Žítkovské bohyně, Sněhulák, Tisíce planoucích sluncí.
Děti si nejvíce půjčovaly: Deník malého poseroutky, Nebe-peklo-ráj, Eragon, Lego Batman, Doba ledová 2; Nejvíce se poslouchaly CD: Dvanáct nejznámějších povídek, První muž Říma, Hurvínkovy dobrodružné výlety do minulosti; Nejpůjčovanější časopis je týdeník Květy.

Rok 2014

Rok 2014 přinesl Masarykově veřejné knihovně nejvyšší ocenění, jakého může knihovna v České republice dosáhnout:
Byli jsme vyhodnoceni jako „Knihovna roku 2014"!
S oceněním byl spojen finanční dar 70.000 od firmy SKANSKA, který byl použit na nákup výpočetní techniky.
V roce 2015 byl uskutečněn přechod na novou verzi knihovního systému Verbis a došlo také k modernizaci webového katalogu Portaro (financováno z projektu MKČR).
Díky projektu Barevný svět poznávání jsme vytvořili nabídku informačních lekcí pro základní a střední školy, o které je ze strany škol obrovský zájem - spolupráce se školami se tak posunula na novou, systematickou úroveň.
V závěru roku jsme přistoupili k půjčování e-knih. Díky této službě mají čtenáři přístup k nejnovějším titulům ze současné produkce českých nakladatelů. Tento typ služby je možný díky spolupráci s portálem eReading.cz.
Došlo k dalšímu rozšíření služeb knihovny, a to o půjčování společenských her v centrální půjčovně. Společenské hry jsou využívány pravidelně i při akcích „Jsi na tahu".
Bleskovka (objednávka knih) - služba, díky které si může čtenář prostřednictvím elektronického katalogu objednat knihu, která je v katalogu uvedena jako volná, a to v centrální půjčovně nebo v dětských knihovnách. Pracovníci půjčoven do druhého dne ode dne objednání dokumenty nachystají a čtenář si je může vyzvednout kdykoliv v průběhu výpůjční doby po dobu následujících 48 hodin.
Byly spuštěny nové webové stránky Turistického informačního, které poskytují příjemné uživatelské prostředí s jednoduchou a rychlou orientací s maximálním množstvím aktuálních údajů ze Vsetína a okolí.
Rozšířili jsme také nabídku vstupenkových portálů - ke čtyřem již zavedeným portálům (TICKETPRO, TICKET ART, TICKET PORTAL, EVENTIM) jsme přidali i portál TICKETSTREAM. Tímto je pokryta téměř veškerá nabídka vstupenek na akce konaných v ČR i mimo ni, což je veřejností velmi kladně hodnoceno.

K novým akcím patřil také Den pro dětskou knihu aneb Rodinná sobota v knihovně - celorepubliková předvánoční akce spojená se zábavou, čtením a prodejem převážně dětských knih.

Základní čísla: 6.856 čtenářů, z toho do 15 let je 1.540 čtenářů, počet návštěvníků: 237.570, počet akcí 679, počet výpůjček je 399.825.

Rok 2015

získáno ocenění Biblioweb (nejlepší webové stránky) a 3. místo v soutěži dětských knihoven „Kamarádka knihovna". Počet čtenářů: 6.978, počet návštěvníků: 255.855, Počet výpůjček: 392.840, počet akcí: 639, z toho 20 vzdělávacích kurzů pro veřejnost.

Rok 2016

VÝROČÍ 95/10 - v roce 2016 knihovna slaví 95 let od vzniku a 10 let od přestěhování do nových prostor

Rok 2016 a jeho výročí v Masarykově veřejné knihovně Vsetín slovy ředitelky PhDr. Heleny Gajduškové
"V roce 2016 si připomínáme již 95 let od založení městské veřejné knihovny a 10 let jejího působení v krásné budově umístěné v centru města Vsetína.
Jaká byla cesta knihovny od jejího založení až k dnešku? Od 700 svazků, které daroval vzdělávací spolek Snaha, uložených v zasedací síni radnice až k dnešním 119 000 svazkům v jedné centrální budově a dvou pobočkách?
Kulatá výročí nejsou jen důvodem k oslavám, ale také výzvou k ohlédnutí, k hodnocení, k zamyšlení: Jsou služby knihovny opravdu hodnotné? Přinášejí lidem na Valašsku, kde je každá vzdělávací iniciativa velmi žádoucí, do života skutečnou hodnotu? Pomáhají lidem zvýšit kvalitu jejich života?
Moje přání k tomuto výročí je - aby tomu tak skutečně bylo: Abychom k prostoru, který město před 10 lety poskytlo a ke knihovnímu fondu, který je pravidelně doplňován, dokázali my knihovníci a knihovnice doplnit „přidanou hodnotu" - tedy nejen informace, knihy a znalosti, ale také radost ze vzdělání, radost ze života, pomáhali budovat dobré vztahy (čemuž vzdělání může napomoci) a spoluutvářeli dobrou atmosféru v místě, kde žijeme, tedy u nás ve Vsetíně, na Valašsku.
Věřím, ba vím, že o to se tým vsetínských knihovnic a knihovníků upřímně snaží. Přeji jim, ale také všem návštěvníkům knihovny, aby tyto snahy byly dovedeny ke skutečné realizaci a knihovna tak potvrzovala smysluplnost své existence.
(Číst je krásné :))"

Kde všude byla knihovna? Interaktivní mapa
Interaktivní mapa nás seznámí s místy, kde všude byla knihovna

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA KNIHOVNY S NEPOSEDNOU ZÁLOŽKOU
K výročí jsme natočili i videospot, ve které si můžet prohlédnout naši knihovnu pohledem "neposedné záložky"
Zveme k virtuální prohlídce

SBORNÍK K VÝROČÍ
V rámci výročí byl vydán sborník, který zahrnuje milníky z historie knihovny a představí nám také knihovnu v podtitulu "knihovna a její lidé"...
Sborník k prolistování

REPORTÁŽ RTV

Reportáž z 9. února - narozeninové oslavy

PŘÍLOHA VALAŠSKÉHO DENÍKU
Valašský deník zveřejnil 5. února přílohu o Masarykově veřejné knihovně.
Příloha obsahuje zajímavé střípky z historie knihovny i města Vsetín, ale také aktuální nabídku služeb a akcí pro rok 2016
Nahlédněte do přílohy Valašského deníku

Stránka byla naposledy upravena 25.07.17 09:07Zpět nahoru