O knihovně

Léta 1999 - 2005

Rok 1999

V roce 1999 pokračovaly knihovny v okrese Vsetín v nastoupeném trendu a stále více se zaměřovaly na poskytování informací prostřednictvím nových informačních technologií. Situace v okrese byla poměrně dobrá, jen dotace některých obecních úřadů na knihy by mohly být vyšší (v roce 1996 se MVK snažila dodržet částku 10,- Kč na 1 obyvatele, dnes se pohybuje částka na knihy od 0,- Kč do 38,- Kč na 1 obyvatele). Díky existenci střediska regionálních knihovnických služeb mohla být tato situace kompenzována prostřednictvím okresních cirkulačních souborů, které i v současnosti kolují po knihovnách okresu a doplňují tak místní knihovní fond. Ke změně došlo jen u dvou knihoven - obec Lhota se osamostatnila a tamější knihovna začala spadat pod středisko Vsetín a knihovna ve Valašské Polance (dříve středisková knihovna) byla také převedena do střediska Vsetín i se "svými" místními knihovnami.

 

Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně v roce 1999 začala s několika novinkami - v únoru uspořádala "Malý ples pro knihu" s literárními hosty a v březnu připravila soutěž O poklad strýca Juráša, která měla mezi dětmi velký ohlas. Při zvukové knihovně na Trávníkách byl v listopadu zpřístupněn díky grantu MK ČR Internet pro nevidomé. V tomto roce také došlo k rozšíření počtu internetových stanic pro veřejnost - 4 byly v oddělení pro mládež a 2 v dětských pobočkách (třetí pobočka byla napojena na Internet v roce 2000). Z významnějších akcí vzpomeňme alespoň setkání se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem, s ekoložkou Marií Haisovou, s poslancem RNDr. Petrem Nečasem, se spisovatelkou Evou Kantůrkovou, (která se rovněž zúčastnila slavnostního otevření Internetu pro nevidomé), diskusní klub Cesty ke svobodě a pořad k 10. výročí Listopadu 1989 Demokracii máme a co teď...

 

Rok 2000

Na začátku roku 2000 se opět konal úspěšný Malý ples pro knihu, v březnu jsme se zapojili do projektu Březen - měsíc Internetu (této akce se zúčastnilo celkem 1 407 lidí). Soutěž O poklad strýca Juráša nabyla okresních rozměrů a malí Valášci, výherci soutěže, byli pasováni "valašským králem" Bolkem Polívkou na "rytíře krásného slova Valašského království" při kulturně společenské akci Valašské záření, které se knihovna také účastnila, mimo jiné vyhlášením fotografické soutěže.

V klání o nejlepší internetové stránky knihoven jsme získali hezké druhé místo v kategorii veřejných knihoven. Na podzim proběhl ve spolupráci se slovenskými kolegyněmi seminář Knihovny bez hranic věnovaný dětské četbě, jehož průběh byl zachycen v následně vydaném sborníku. Říjen patřil již tradičnímu Týdnu knihoven, jehož jsme pravidelnými účastníky. Regionální soutěž pro děti O valašský zemňák prohloubila v dětských čtenářích zájem o rodný kraj. Z přednášek a besed jmenujme jenom některé - Z očí do očí se spisovatelem Antonínem Přidalem, setkání s poslancem Vladimírem Mlynářem a beseda o EU, téma dárců a příjemců při transplantaci lidských orgánů, cyklus pořadů o české literatuře s lektory UP v Olomouci, diskusní klub Svoboda a odpovědnost.

V roce 2000 byl založen Senior klub při MVK - Svárov, pravidelná setkání probíhala každé druhé úterý v měsíci. V dětské knihovně v Luhu začal fungovat Klub maminek. V dětské knihovně na Trávníkách, kde je bezbariérový přístup, pokračovalo klubové setkávání zdravotně handicapovaných. V průběhu roku nás navštívilo několik exkurzí z různých knihoven.

 

V roce 2000 měla knihovna 5 287 čtenářů, navštívilo ji 111 117 osob, půjčila 382 592 knih, časopisů, novin, CD, hudebnin a připravila 542 akcí, z nichž většina proběhla na dětských knihovnách v Luhu, Rokytnici a Trávníkách. V roce 2000 pak získalo 23 obcí okresu Vsetín finance na informační služby zejména díky RISKu a VISKu - MK ČR a z grantu Program obnovy venkova (MMR ). Celkem bylo v roce 2000 získáno v rámci projektu VISK pro knihovny okresu Vsetín 889 000,- Kč.

 

Rok 2001

Obálka sborníku k výročí knihovnyMasarykova veřejná knihovna ve Vsetíně si 1. února 2001 připomněla 80 let své pravidelné činnosti. V rámci oslav připravila několik akcí - výstava Knihovna pro město (budova Městského úřadu ve Vsetíně, součástí vernisáže bylo slavnostní vyhodnocení fotografické soutěže Vsetín ve fotografii), koncert Pěveckého sboru Masarykova gymnázia (kino Vatra Vsetín), či Den plný překvapení (zápis zdarma, prominutí sankčních poplatků, bohatý program pro děti, volný přístup k Internetu). Knihovnice a knihovníci vystupovali v kostýmech z 20. let minulého století.

V únoru byl uspořádán ve spolupráci s Domem kultury již třetí Malý ples pro knihu. Ples se konal pod záštitou starosty Vsetína pana Jiřího Čunka. Měsíc únor byl také ve znamení akce, kterou organizovalo ICN Praha a na její organizaci v okrese Vsetín se podílela i MVK Vsetín - "30 dní pro občanský sektor".


V březnu opět proběhla celostátní akce Březen Měsíc Internetu (BMI), jíž se účastnily knihovny okresu (v MVK zúčastnilo 1 190 návštěvníků). Součástí této akce byla i soutěž o nejlepší webovou stránku veřejných knihoven, ve které Měk. Rožnov p.R. získala 3. místo.


V roce 2001 pokračoval Senior klub při MVK - Svárov (pravidelná setkání každé druhé úterý v měsíci), v knihovně Luh pokračoval do září Klub maminek (pravidelná setkání každou druhou středu). Ve spolupráci s Hnutím na vlastních nohou a městskými knihovnami ve Val. Meziříčí a Rožnově p.R. byla zorganizována akce "Přinesme světlo bosenským dětem" - sbírka svíček.
V letních měsících proběhly revize knihovního fondu ve všech městských pobočkách MVK, dále v Městské knihovně ve Valašském Meziříčí a v 10 dalších knihovnách okresu. V říjnu a v listopadu byly uspořádány ve střediskových knihovnách semináře pro starosty (seznámení se zákonem č. 257/2001, informace o grantových možnostech, RF atd.). Tyto semináře byly obecními úřady velmi pozitivně hodnoceny.

Téměř všechny knihovny okresu se účastnily Týdne veřejných knihoven, ve kterém proběhly různé akce, jako dny otevřených dveří, čtenářské amnestie apod. Aktivní knihovny "Valašského království" sestavily tým, který se zúčastnil happeningu knihovníků v Českém Krumlově a získal 2. místo.

Pracovnice dětských oddělení připravily pro děti řadu soutěží. Nejúspěšnější byla soutěž "O poklad strýca Juráša", jejíž součástí bylo literární téma "Nové pověsti Valašského království". Slavnostní vyhlášení vítězů vsetínského městského kola se uskutečnilo v rámci rozsáhlé společenské kulturní akce "Valašské záření", okresní kolo proběhlo v Rožnově p. R. Soutěžní práce v okrese Vsetín odevzdalo 133 dětí. Občanské sdružení KVAK (Knihovny Val. Království) ve spolupráci s MVK a Měk Rožnov vydalo almanach literárních prací dětí okresu Vsetín "Nové pověsti valašského království" aneb "Poklad strýca Juráša objeven". 5. prosince proběhlo vyhlášení vítězů regionálního kola ve Zlíně. V regionálním kole zástupci okresu Vsetín získali 2 ocenění.

 

Rok 2002

Z významných událostí roku 2002 je nutno zmínit především to, že od 1.1.2002 platí zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních služeb (knihovní zákon), který nahradil zastaralý a zcela nevyhovují knihovnický zákon č. 53 z roku 1959. Knihovní zákon ustavil konečně to, o co knihovny již dlouho usilovaly, a to spolupráci knihoven jako systému. Knihovní zákon také stanovil pravidla pro poskytování regionálních funkcí. Garantem výkonu regionálních funkcí se stala ve Zlínském kraji Krajská knihovna Františka Bartoše, která uzavřela s MVK Vsetín smlouvu o přenesení regionálních funkcí na vybranou základní knihovnu, (tj. MVK) - pro knihovny okresu Vsetín. Regionální funkce, které vykonávalo pro knihovny okresu Vsetín Středisko regionálních knihovnických služeb při MVK Vsetín od r. 1997, může tedy úspěšně působit pro knihovny okresu i nadále, čímž je zajištěna odbornost i efektivní fungování systému knihoven v okrese Vsetín. Ministerstvo kultury zavedlo (v souladu s knihovním zákonem) evidenci knihoven. Zaevidované knihovny jsou zahrnuty do systému knihoven, který je podporován ze státní dotace, a jsou jim poskytovány určité výhody. V okrese Vsetín se zaregistrovaly všechny veřejné knihovny bez jediné výjimky, avšak v roce 2002 ukončily činnost knihovny Vsetín - Jasenka, Velké Karlovice - Jezerné, Vysoká a Zbrojovka Jablůnka. Počet knihoven tedy proti r. 2001 klesl na 83 (z 87). V letních měsících proběhly revize knihovních fondu dle stanoveného harmonogramu.

 

V únoru uspořádala MVK ve spolupráci s Domem kultury již čtvrtý Malý ples pro knihu, ples se konal pod záštitou starosty Vsetína pana Jiřího Čunka. V měsíci únoru probíhala akce "30 dní pro občanský sektor", na jejíž organizaci v okrese Vsetín se podílela i MVK. Velmi úspěšná byla přednáška realizovaná pracovníky MVK a místostarostou Mgr. Daliborem Sedláčkem "Jak psát projekty". V květnu a červnu připravila MVK Vsetín ve spolupráci s Centrem pro demokracii a svobodné podnikání dvě setkání s politiky.

 

V březnu proběhla celostátní akce Březen Měsíc Internetu (BMI), které se v MVK zúčastnilo 1 304 návštěvníků. V roce 2002 byly cílovými skupinami především nezaměstnaní, senioři, ženy, pracovníci obecních úřadů a mládež. Akce BMI se zúčastnily i ostatní knihovny okresu. Součástí BMI byla i soutěž o nejlepší webovou stránku veřejných knihoven ČR, ve které MVK Vsetín získala v kategorii nad 20 000 obyvatel 6. místo a Měk. Valašské Meziříčí - 8. místo. Měk. Rožnov p.R .v kategorii do 20 000 obyvatel získala 2. místo.

R. 2002 proběhl již čtvrtý ročník literární a znalostní soutěže pro děti "O poklad strýca Juráša", které se zúčastnilo 193 dětí z okresu Vsetín. MVK vydala ve spolupráci s Měk. v Rožnově p.R. almanach vítězných literárních prací okresu Vsetín "Valašské pohádky a vyprávěnky aneb Poklad strýca Juráša". V regionálním kole malí Valaši obsadili v kategorii próza ve všech věkových kategoriích první místa.

 

V dubnu 2002 si MVK Vsetín připomněla 10. výročí založení zvukové knihovny na Trávníkách, k jehož příležitosti MVK ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a zrakově postižených Vsetín uspořádala slavnostní koncert v Domě kultury pod záštitou starosty města Vsetína.

 

V září byla vyhlášena celostátní sbírka na pomoc knihovnám postiženým povodní, do níž se MVK i některé další knihovny v okrese zapojily.

Ve dnech 7.-11. října proběhl již po šesté Týden knihoven, který vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Všechny knihovny okresu Vsetín připravily bohaté a zajímavé programy. Ve vsetínské knihovně proběhl "Literární kabinet - Velká literární soutěž pro dospělé", soutěž se setkala s velkým ohlasem u čtenářů.

MVK Vsetín získala dotaci z Ministerstva zdravotnictví ČR na projekt podpory zdraví "Vsetín - Akční plán zdraví", na němž spolupracovala s řadou institucí i jednotlivců. V rámci Měsíce české a slovenské vzájemnosti, který byl vyhlášen ministerstvy kultury ČR a SR, se uskutečnila pod patronací MVK v Ľubovnianské knižnici ve Staré Ľubovni výstava fotografií JUDr. Libora Bureše a beseda „Z Valašska až na konec světa".

 

Nabídka klasických knihovnických služeb je v posledních letech stále více doplňována nabídkou bibliografických a informačních služeb poskytovaných prostřednictvím moderních informačních zdrojů. Narůstá také velmi výrazně podíl výpůjček CD a CD ROM. CD ROM jsou využívány především na dětských odděleních. Po dohodě s Úřadem práce byla rozšířena nabídka pro nezaměstnané, kteří si mohou v určité dny vyhledávat zaměstnání pomocí Internetu zdarma (Internet byl zpřístupněn pro uživatele na 19 počítačích). Pokračovala také spolupráce s mateřským centrem, kam byly zapůjčovány soubory knih. Antikvariát nabídl veřejnosti novou službu - ON LINE nabídku knih na webových stránkách MVK, které si zájemci mohou objednat elektronickou poštou a následně jsou doručeny dobírkou.

 

Ze zajímavých besed jmenujme např. besedu o knize Skryté letokruhy, Nálady, Kolemjdoucí (Zuzana Maléřová, Vlado Bohdan), besedy se spisovateli Alexandrou Berkovou, Petrem Šabachem, Zuzanou Novákovou-Renčovou, Jaroslavem Novákem, besedy s regionální tematikou (např. Okres Vsetín - Dan Žárský, Libor Lenža; Zlatá studánka - Helena Mičkalová, Eva Hanková; Kouzlo valašských vánoc). Uskutečnilo se také mnoho besed s cestopisnou, psychologickou a další tematikou.

 

Působení knihovny na prahu 21. století je především v občanské společnosti, a tím může být nabídka jejích služeb velmi široká - přes "obyčejné" půjčování knih, hledání rozličných informací, organizování akcí, odborné rešerše až k působení knihovny jako centra života místní komunity. Vsetínská knihovna stála v tomto smyslu na rozhraní - svými službami sledovala moderní trendy v knihovnictví i ve společnosti, čemuž však neodpovídaly její prostorové možnosti a vybavení.

 

Rok 2003

Rok 2003 byl pro pracovníky MVK poněkud hektický. K tradičním aktivitám přibyla řada nových. K projektové činnosti, na kterou jsme byli zvyklí z předchozích let, se přidala spolupráce s OSF a dalšími partnery a také zapojení pracovníků knihovny do různých "mimoknihovních" aktivit (grantové komise, kulturní komise, vzdělávací aktivity NK i KKFB), což bylo sice velmi přínosné, ale časově, psychicky (a někdy i fyzicky - pokud jsme dojížděli do Hejnic, Čtyřkol, Litomyšle - a i taková Praha stačí) velmi náročné.

 

Podobně jako loni proběhla spousta již tradičních akcí - Malý ples pro knihu, akce 30 dnů pro neziskový sektor, soutěž pro děti O poklad strýca Juráša (v tomto roce bylo ve Vsetíně i krajské kolo), Březen měsíc Internetu (tentokrát zaměřen na orientaci v databázích), pokračovali jsme v nabídce pro nezaměstnané (akce "Internet pro nezaměstnané") a opět jsme se zúčastnili Týdne knihoven i soutěže o nejlepší web knihoven "Biblioweb", ve které MVK získala 2. místo v kategorii knihoven nad 20.000 obyvatel.

 

Z nových aktivit, které vzbudily zájem veřejnosti, vybíráme: soutěž pro mladé literáty Talent ze šuplíku, jíž se zúčastnilo 34 nadějných literátů, akce Česko-slovenské vzájemňování, která znamenala pokračování v naší dlouhodobé spolupráci s knihovníky ze Staré Ľubovně, a zúčastnili jsme se také Noci s Andersenem, která měla mezi dětmi jednoznačně veliký úspěch. Velmi vesele proběhla i akce Velké říjnové společné čtení, kterého se kromě studentů z gymnázia aktivně zúčastnili také poslanec Petr Nečas a starosta našeho města Jiří Čunek. Dlouhodobá spolupráce s neziskovým sektorem letos vyvrcholila zahájením cyklu "Znáte je - občanský sektor se představuje", v němž se postupně vsetínské veřejnosti představují aktivní neziskové společnosti. Kromě toho neziskové organizace ocenily také vzdělávací semináře na téma participace, SWOT analýza a Rozvoj vedoucích neziskových organizací, které pro ně mohla Masarykova veřejná knihovna připravit díky získanému grantu Zdravé město z Ministerstva zdravotnictví.

 

Naše ediční činnost (drobné regionální tisky, články do regionálního tisku a sborníky z dětských soutěží) byla obohacena o sborník z literární soutěže Talent ze šuplíku, a poprvé i multimediální produkt - CD Vsetín očima fotografů, který měl ve městě velký ohlas. Zpravodaj knihovny, který vychází již od roku 1998, změnil poněkud svou grafickou podobu i obsah.

 

Výstavy v knihovně, které se přes nedostatek prostoru podařilo zrealizovat, představily jak fotografie nejrůznějšího zaměření, tak práce dětí ze škol, kresby a další práce výtvarníků - amatérů (např. výstava fotokroužku SOU Turkmenská, Fotografie - Martin Fojtů, Ing. Milan Malast, výstavy kreseb - ZŠ Huslenky, Jiří Galda).

Z pravidelných besed, které se konají každý týden v knihovně, jmenujme alespoň některé: Rukopisy VBF Praha (Mojmír Trávníček, Jiří Hrabal), Paměť mojí babičce (Petra Hůlová), Církev ve třetím tisíciletí (ve spolupráci s Křesťanským občanským sdružením), Chudoba, která ničí i obohacuje (opět ve spolupráci s KOS), Vstup do EU - otázky a odpovědi (ve spolupráci s KOS), ve spolupráci s o.s. YWCA "Daj matičko, daj vajíčko" - Valašské Velikonoce s Karlovjankami, Kouzlo valašských Vánoc. Z cestopisných besed uveďme např.: 25 let horolezectví na Vsetíně (Milan Hurtík), Na kole do nebe aneb Hurá přes alpské průsmyky (Martin Stiller), Izrael (Dalia Weber). Ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko a Zojou Mikulcovou, učitelkou hudby, jsme uspořádali koncertní cyklus "Poznáváme mladé talenty našeho regionu" . Pěvecký sbor Masarykova gymnázia Vsetín pod vedením PaedDr. Heleny Kaločové připravil koncert ve zvukové knihovně na Trávníkách pro nevidomé a slabozraké.

 

Pokračovali jsme také v trendu vybavování knihoven výpočetní technikou, (která velmi rychle zastarává). Přechod z knihovnického počítačového systému Kpsys na Kpwin se uskutečnil v červnu v oddělení zpracování knihovních fondů a na podzim v dětské pobočce v Rokytnici. Přístup k internetu mají čtenáři ve všech knihovnách na území města a v 57 knihovnách našeho okresu.

 

Středisko regionálních knihovnických služeb pečuje nadále o knihovny v okrese Vsetín, knihovny oceňují zejména přísun nových knih v cirkulačních souborech, pomoc se zaváděním výpočetní techniky a knihovnického programu, případně s psaním projektů. V květnu 2003 jsme uspořádali pro knihovníky okresu Vsetín exkurzi do nových pražských knihoven. V roce 2003 byly zrušeny dvě knihovny (pobočky) v integrovaných obcích Lešná-Lhotka n.B. a Lešná-Příluky.

 

K činnosti knihovny patří již neodmyslitelně účast v grantových řízeních, která vypisují různá ministerstva i další společnosti. V roce 2003 uspěla MVK v těchto projektech: Knihovnické služby pro osoby se speciálními potřebami - Zvuková knihovna Trávníky, O poklad strýca Juráša aneb Brána jazyků otevřená, Knihovnické služby pro nevidomé a slabozraké, Talent ze Šuplíku, Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně, Kouzlo valašských Vánoc (ve spolupráci s občanským sdružením YWCA), Dobrá zpráva (ve spolupráci s občanským sdružením KOS) a Vsetín - "Akční plán zdraví", (projekt podpory zdraví a kvality života, na němž MVK spolupracuje s řadou institucí i jednotlivců).

V únoru 2003 byl zpracován a podán projekt Cesta knihovny k vzdělávacímu a komunitnímu centru regionu - Komunitní knihovna jako prostor společného života otevřený pro setkání a vztahy, který knihovna přichystala v rámci programu Neziskové organizace na cestě do EU (Open society fund) ve snaze získat prostředky ze strukturálních fondů pro realizaci modelového projektu komunitní knihovny v rekonstruované budově. Cílem projektu je vytvoření prostorné komunitní knihovny, která propojí klasické knihovnické a informační služby s činnostmi podporujícími rozvoj komunity.

 

Rok 2004

Rok 2004 byl charakteristický zejména přípravou projektu do strukturálních fondů na získání větších prostor pro knihovnu, neboť tehdejší prostory knihovny byly již nevyhovující. Přestože byl již zpracován architektonický projekt na rekonstrukci budovy mateřské školy na Zahradní, tento projekt se nepodařilo z finančních důvodů uskutečnit. Proto knihovna za pomoci Open society fund usilovně pracovala na záměru projektu "komunitní knihovny", který by bylo možno financovat ze strukturálních fondů EU. Na základě takto zpracovaného záměru pak město Vsetín v červenci roku 2004 podalo projekt do strukturálních fondů na opravu části budovy na Dolním náměstí č. 1356 (tzv. Kreml) pro potřeby knihovny. Projekt byl v roce 2005 přijat k realizaci.

 

Kromě práce na tomto projektu pokračovala běžná knihovnická činnost, tj. především zajištění výpůjční služby, informační a bibliografické služby (důraz na sběr a zpřístupnění zejména informací z regionu - veřejná správa, místní tradice, folklór, ale také přístup k celorepublikovým elektronickým informačním zdrojům - Infobanka ČTK, Česká národní bibliografie, Anopress, ASPI, GOPAS, JIB, KnewEurope, Memoria a ke světovým informačním databankám - EBSCO, eIFL Direct, Proquest atd.), poskytování přístupu k Internetu - 20 přístupových míst pro veřejnost (Svárov 9, Luh 2, Rokytnice 5, Trávníky 3 + 1 speciálně upravený počítač pro zrakově handicapované s TV lupou, skenerem a hlasovým výstupem). Uživatelům je celkem k dispozici 26 počítačů (ON line katalog - OPAC, přístup k Internetu a přístup k multimediálním encyklopediím na CD).


Již tradičně MVK podpořila a podílela se na zajišťování Tříkrálové sbírky, kterou ve Vsetíně organizovala Charita Vsetín. V únoru uspořádala MVK ve spolupráci s Domem kultury znovu Malý ples pro knihu "aneb Občanská beseda", tentokrát ve spolupráci s dalšími partnery - neziskovými organizacemi. Zúčastnili jsme se akcí "30 dní pro občanský sektor", Březen Měsíc Internetu (BMI), Noc s Andersenem, Týden knihoven. Lidové tradice jsme připomněli oblíbenými pořady Valašské Velikonoce aneb Ben ben blechy ven a vajíčka do košíčka sem a Valašské Vánoce.


Počátkem září se ve Velkých Karlovicích v Podťatém uskutečnil Středoevropský překladatelský tábor, který spolu se vsetínským literárním časopisem Texty a Valašskou iniciativou v Praze spolupořádala Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Tábora pro začínající zahraniční bohemisty se zúčastnilo osm studentů z Polska, Bulharska, Německa a Ukrajiny. Ti si vyslechli několik přednášek týkajících se stavu současné české literatury, seznámili se s tvůrci několika literárních časopisů. V neposlední řadě se studenti snažili o převedení vybraných literárních textů do mateřského jazyka.
MVK se podílela partnersky na projektech spolupracujících institucí a občanských sdružení: Jede se na rodinný výlet!, Dobrá zpráva, Živý Betlém, Tříkrálový karneval aj.; ve spolupráci s Charitou Vsetín jsme připravili v listopadu pro vsetínské seniory Den seniorů ve Vsetíně aneb kvalitní život i ve stáří - prezentace programů a služeb pro seniory spojená s promítáním fotografií starého Vsetína a malým občerstvením.


Dále to byly cestopisné besedy, aktivity pro zrakově handicapované čtenáře ve zvukové knihovně, semináře pro veřejnost , aktivity pro děti - ve třech sídlištních pobočkách pro děti knihovny působí také jako "klubovny" pro děti (probíhají zde exkurze, knihovnické lekce, zábavná odpoledne, kvízy a hádanky, malování na chodníku). Z dalších akcí jmenujme např. soutěž Webík, znalostní soutěž "Všeználek", akce Doporučujeme si četbu, soutěž ve veršování - Třesky, plesky - mluvím česky, tradiční literární soutěž pro všecka soutěživá děcka "O poklad strýca Juráša aneb Díky za pohádku. V dětské knihovně na Trávníkách byla během května a června přístupná pro vsetínskou veřejnost výstava "Krásná záložka pro krásnou knihu". Ve spolupráci s o.s. ADOREA Vsetín byl odstartován projekt "V knihovně není nuda - Přijďte se přesvědčit".

 

Celkem proběhlo v roce 2004 v knihovně 425 akcí, zapsalo se 4 959 čtenářů, kteří si půjčili 366 278 knih, časopisů, CD, map, hudebnin atd. Stav knihovního fondu je 132 395 jednotek (roční přírůstek 5 521 knihovních jednotek). Vyřazené publikace jsou prodávány vesměs prostřednictvím našeho antikvariátu.

 

Rok 2005

V roce 2005 proběhlo 380 akcí, v knihovně se zapsalo 4 510 čtenářů, kteří si půjčili 341 036 knih, časopisů, CD, map, hudebnin ad. Stav knihovního fondu byl 133 418 jednotek (roční přírůstek 5 760 knihovních jednotek). V prosinci roku 2004 byla převedena do správy MVK knihovna Pedagogického centra Zlín, pracoviště Vsetín (cca 8 000 svazků). V roce 2005 byla provedena aktualizace tohoto fondu a postupně byl tento fond technicky zpracován a zkatalogizován.

 

Při Masarykově veřejné knihovně nadále působilo Středisko regionálních knihovnických služeb. Obecní úřady i knihovny oceňovaly zejména přísun nových knih v cirkulačních souborech, pomoc se zaváděním výpočetní techniky a knihovnického programu, s knihovnickou legislativou, případně se psaním projektů. Celkový počet knihoven, o které středisko pečovalo, byl 81.

Výkon regionálních funkcí probíhal na základě smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb. Touto smlouvou pověřila KKFB ve Zlíně MVK výkonem těchto funkcí. Poskytování regionálních knihovnických služeb bylo financováno ze státní dotace, která se v roce 2005 stala dotací krajskou. Knihovny okresu byly úspěšné i při získávání financí v rámci programu VISK (oproti částce 373 000,- Kč v roce 2004 získaly roku 518 000,- Kč).

 

Pokračovala také pravidelná výstavní činnost, která si získala mezi uživateli knihovny stále větší oblibu.

 

VzděláváníRok 2005 byl opět úspěšný v získávání grantů - jak z ministerstva kultury, tak zdravotnictví, či města Vsetína. Největší radost jsme však měli z toho, že město Vsetín podalo investiční projekt (viz výše rok 2004) nazvaný "Vybudování prostor pro Masarykovu veřejnou knihovnu jako instituci komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně". V rámci 1. kola výzvy SROP pro NUTS II Střední Morava v rámci priority 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.1 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech. Regionální rada regionu soudržnosti STŘEDNÍ MORAVA jej na svém zasedání (konaném 23.9.2004) doporučila spolu s dalšími čtyřmi projekty ze Zlínského kraje k uzavření smlouvy o poskytnutí pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie.
Projekt byl vybrán a v březnu 2005 byla podepsána smlouva na jeho realizaci. Celkové uznatelné náklady činí 12 995 819,- Kč, z této částky město Vsetín obdrželo 10 396 655,- z evropských fondů, 1 039 665,- Kč ze státního rozpočtu a zbytek (1 559 449,- Kč) dofinancovalo z vlastního rozpočtu.

Na tento projekt navázal další projekt "Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně", který podala MVK v dubnu 2005 také do Společného regionálního operačního programu, opatření 3.2 - "Podpora sociální integrace v regionech". V září 2005 zastupitelé Zlínského kraje projekt podpořili a knihovně byla schválena částka 3 996 792,- Kč, kterou ovšem muselo předfinancovat a z 12 % dofinancovat město Vsetín. Cílem projektu byla integrace znevýhodněných osob do společnosti, a to především prostřednictvím celoživotního vzdělávání. Projekt byl zaměřen zejména na tři cílové skupiny: nezaměstnané, maminky (rodiče) na a po rodičovské dovolené a děti ohrožené sociální exkluzí.

Dalším významným počinem bylo květnové ukončení učícího programu Cesta neziskových organizací do EU, který v roce 2003 vyhlásila Open Society Fund Praha. Tři pracovnice knihovny, které program absolvovaly, získaly certifikát "Řízení projektů připravovaných pro financování z prostředků EU".


Stránka byla naposledy upravena 01.08.13 08:08Zpět nahoru